Home » klachtenregeling

Klachtenregeling

Een klacht?
Wij streven er continu naar om zorg te leveren op basis van je wensen. Het kan toch voorkomen dat je niet tevreden bent. Wij gaan graag met je in gesprek om te kijken hoe we dit samen kunnen oplossen.
We hebben een interne klachtenregeling en een externe klachtenregeling: deze staat beschreven in onze Klachtenregeling.

Wanneer je een klacht hebt, kun je de volgende stappen doorlopen:
1. Intern een klacht indienen
2. Een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris
3. Een klacht indienen bij de klachtencommissie

Hieronder tref je meer informatie aan over deze verschillende opties. Daarnaast geven we aan hoe een klacht wordt afgehandeld en wat de mogelijkheden zijn wanneer je niet tevreden bent hierover.

1. Intern een klacht indienen
In eerst instantie kun je een klacht bespreken met de persoon in kwestie of diens leidinggevende. Wanneer je er op deze manier niet uitkomt kan er een officiële klacht in gediend worden via het Intern Klachtenformulier. Deze kun je vinden op de website van Trend Zorg Helmond (www.trend-zorg.nl). Je kunt dit formulier ondertekend indienen via backoffice@trendzorg-helmond.nl.

2. Een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris
Wanneer het indienen van een interne klacht niet tot het gewenste resultaat leidt kun je ook terecht bij onze klachtenfunctionaris. Deze klachtenfunctionaris is onafhankelijk. We huren deze klachtenfunctionaris in via de ECKG: Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht.

Wat kan de klachtenfunctionaris voor u doen?
De klachtenfunctionaris bemiddelt bij ontevredenheid of een klacht over de zorg, de zorgverlener en/of de organisatie. Het uitgangspunt is dat wij door middel van de ondersteuning van de klachtenfunctionaris gezamenlijk tot een oplossing komen;
De klachtenfunctionaris:
– Is onafhankelijk.
– Luistert naar je probleem en komt samen met jou tot een heldere formulering van de klacht.
– Overlegt met jouw toestemming met ons over de klacht.
– Geeft informatie over je rechten.
– Organiseert een bemiddelingsgesprek.

Hoe komt u in contact met de klachtenfunctionaris:
Via de website van Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht vind je meer informatie. Er is een aparte website voor cliënten op www.eckg.nl. Wanneer je klikt op ‘Website indienen klachten’ komt je op de klachtpagina terecht.
Op deze pagina vind je ook het profiel van de klachtenfunctionaris die we inhuren en kun je direct in contact komen. Daarnaast tref je hieronder de contactgegevens aan:

De klachtenfunctionaris voor Trend Zorg Helmond:
Naam : Frank Willemsen
Telefoonnummer : 06-51850076
Email adres : F.Willemsen@eckg.nl
Profiel : https://www.eckg.nl/kf-frank-willemsen.html
Klachtenformulier : https://www.eckg.nl/klachtenformulier-kf-en-kc.html

3. Een klacht indienen bij de klachtencommissie
Wanneer een interne klacht en bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het gewenste resultaat hebben geleid kun je ook terecht bij onze externe klachtencommissie. Deze klachtencommissie is onafhankelijk. We huren deze klachtencommissie in via Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht.

Wat kan de externe klachtencommissie voor je doen?
De klachtencommissie bestaat uit minimaal drie personen. De onafhankelijke voorzitter heeft een juridische achtergrond en er neemt minimaal 1 inhoudsdeskundige deel aan de commissie. De commissie beoordeelt klachten op basis van hoor-en wederhoor.

Werkwijze klachtencommissie
1. Je dient je klacht in bij de externe klachtencommissie.
2. De ambtelijk secretaris bevestigt de klacht binnen drie werkdagen.
3. De voorzitter toetst of de klacht in behandeling genomen kan worden.
4. Wanneer de klacht in behandeling genomen kan worden;
a) Wordt om jouw toestemming gevraagd om de klacht te delen met de organisatie en voor het opvragen van relevante (medische) gegevens.
b) De organisatie moet binnen 10 werkdagen verweer voeren.
c)Je krijgt het verweer van de organisatie toegestuurd. Hier kun je ook op reageren en waar nodig relevante stukken insturen.
d)Wanneer de commissie voldoende informatie heeft kunnen ze een oordeel vormen over de gegrondheid van de klacht;
– Schriftelijke beoordeling; je ontvangt het verslag met een oordeel over de klacht.
– Hoorzitting; wanneer de commissie onvoldoende informatie heeft kan er een hoorzitting georganiseerd worden. Samen met de zorgorganisatie komen jullie dan bij elkaar en kunnen (met eigen ondersteuning) verweer voeren. Je krijgt daarna een schriftelijk verslag met het oordeel over de klacht.

Hoe komt u in contact met de klachtencommissie?
1. Per post: t.a.v. de ambtelijk secretaris, Lombokstraat 20, 2022 BJ, Haarlem
2. Per e-mail: klachtenbehandeling@eckg.nl
3. Via de website: www.eckg.nl, pagina ‘Website indienen klachten’.
4. Via het klachtenformulier op de website www.eckg.nl, pagina ‘Website indienen klachten’,
‘Klachtenformulier externe klachtencommissie’.

Afhandeling van een klacht
De klachtenprocedure eindigt met een schriftelijke mededeling waarin Trend Zorg Helmond aangeeft of er naar aanleiding van de klachten procedure maatregelen zullen worden genomen en zo ja welke.

Geschil
Natuurlijk gaan we er van uit, dat we een eventuele klacht samen goed op kunnen lossen.
Als een klacht echter ondanks het doorlopen van bovenstaande stappen niet naar jouw tevredenheid zou worden afgehandeld, is sprake van een geschil dat voorgelegd kan worden aan de geschillencommissie Verzorging, Verpleging en Thuiszorg. In dit geval leggen we je de vervolgstappen uit.

Certificering en keurmerken Trend Zorg Helmond

Delen met je vrienden